Choczewo, Poland - II World Championship 2022

17-06-2022

Sign up and take part
in the competition

Sign in

Partners

Information

Information about the event

ENG:
We invite you to the second edition of the World Championships in Nordic Walking!

This time the competition will be held under the auspices of the two largest organizations in the world:
- World Original Nordic Walking Federation (ONWF) and the creator of Nordic Walking Marko Kantaneva
- European New Walking Federation (ENWO)

In Poland, the patronage nat event and the main organizer are:
Polish Nordic Walking Federation (PFNW)
Nordic Walking Poland (NWPL)

Honorary patronage of the event assumed by:
- Voit of Choczewo Gmina
- portal chodzeZKijami.pl

What we have prepared for you:

- competition with the strongest riders from all over the world!
- professional time measurement
- Competition in age categories, including a separate category for children and the disabled
- Additional competition for the best walking technique
- Competition for the best team and family!
- Water, fresh fruit at the nutrition points and the finish line area
- beautiful cast medal and a rich start package for everyone!
- warm meal and water during each day of the competition
- opportunity to meet the creators of Nordic Walking - Marco Kantaneva and Janez Lipiec - President of the European Organization of New Walking
- statuettes for winners in each category
- professional, international refereeing service on the route
- and much more! 
Find out the results of the 1st World Nordic Walking Championships of 2018!

Currently, the title of World Champions is held by:

5km distance
Dmitriy Yankovskiy and Renata Jachimowicz

distance 10km
Michał Osiński and Agnieszka Mielecka

distance 21km 
Marcin Rosak and Anna Zaczyńska


full results : CLICK
 

PL:
Serdecznie zapraszamy na II edycję Mistrzostw Świata w Nordic Walking!

Tym razem rywalizacja odbędzie się pod patronatem dwóch największych organizacji na świecie:
World Original Nordic Walking Federation (ONWF) i twórcy Nordic Walking Marko Kantanevy
Europejskiej Federacji New Walking (ENWO)

W Polsce patronat nat imprezą oraz głównym organizatorem są:
- Polska Federacja Nordic Walking
Nordic Walking Poland

Patronat honorowy nad imprezą objął:
- Wójt Gminy Choczewo
- portal chodzeZKijami.pl

Co przygotowaliśmy dla Was:

- rywalizacja z najmocniejszymi zawodnikami z całego świata!
- profesjonalny pomiar czasu
- rywalizacja w kategoriach wiekowych, w tym osobna kategoria dla dzieci i osób niepełnosprawnych
- dodatkowa rywalizacja na najlepszą technikę marszu
- rywalizacja o miano najlepszej drużyny i rodziny!
- woda, świeże owoce na punktach odżywczych i w strefie mety
- przepiękny odlewany medal i bogaty pakiet startowy dla każdego!
- ciepły posiłek i woda podczas każdego dnia zawodów
- możliwość spotkania twórcy Nordic Walking- Marco Kantanevy oraz Janez Lipiec- prezesa Europejskiej Organizacji New Walking
- statuetki dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach
- profesjonalna, międzynarodowa obsługa sędziowska na trasie
- i wiele więcej! 
Poznaj wyniki I Mistrzostw Świata w Nordic Walking z 2018 roku!

Obecnie tytuł Mistrzów Świata piastują:
dystans 5km
Dmitriy Yankovskiy i Renata Jachimowicz

dystans 10km
Michał Osiński i Agnieszka Mielecka

dystans 21km 
Marcin Rosak i Anna Zaczyńska


pełne wyniki: KLIKNIJ

 
Formularz zwrotu w przypadku rezygnacji z uczestnictwa dla zawodników zapisanych w 2020 roku- KLIKNIJ / Cancellation Refund Form for players enrolled in 2020 - CLICK

Event program

ENG:
Friday, June 17, 2022
18:00- 22:00- Opening of competitors' accreditation office
19:00- Opening ceremony of ONWF & ENWO World Championships, welcoming competitors from each country, parade of flags, swearing in of the judges of the WNW World Championships

Saturday, June 18, 2022
8:00 a.m. - 2:00 p.m. - Opening of the Accreditation Office
10:00 - start of the 10 km qualification
12:00 - start of qualifications at the distance of 5 km
14:00 - announcement of qualification results

Sunday - 19th June 2022
7:00 a.m. - 2:00 p.m. - Opening of the office of accreditation of competitors
08:00 - Start at the distance of 21 km  
09:00 - Starting at the 10km distance
11:00 - Starting at the 5km distance
13:00- decorations of the 21km, 10km, 5km races
16:00- Closing ceremony of the WCW

More information about:
- the competition route - it will surely have a soft surface
- accommodation options - there will be a list of accommodation (the municipality has 8000 beds) and additionally there will be a free camping site for those willing
- the best way to get there for people from Poland and abroad
- special attractions that will be prepared for you

coming soon :) 

PL:
Piątek - 17 czerwca 2022
18:00- 22:00– Otwarcie biura akredytacji zawodników
19:00- Ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata ONWF & ENWO, powitanie zawodników z poszczególnych państw, parada flag,
Zaprzysiężenie sędziów MŚNW

Sobota - 18 czerwca 2022
8:00 - 14:00 - Otwarcie biura akredytacji zawodników
10:00 - start kwalifikacje na dystansie  10 km
12:00 - start kwalifikacje  na dystansie 5 km
14:00 - ogłoszenie wyników kwalifikacji

Niedziela - 19 czerwca  2022
7:00 - 14:00 - Otwarcie biura akredytacji zawodników
08:00– Start na dystansie 21km  
09:00- Starty na dystansie 10km
11:00 - Starty na dystansie 5km
13:00- dekoracje 21km, 10km, 5km
16:00 ceremonia zamknięcia MŚNW

Więcej informacji o:
- trasie zawodów- będzie na pewno z miękką nawierzchnią
- możliwości noclegowych- będzie podana lista noclegów (Gmina dysponuje 8000 miejsc noclegowych) oraz dodatkowo zostanie dla chętnych uruchomione za darmo pole namiotowe
- jak najlepiej dostać się dla osób z Polski i zza granicy
- specjalnych atrakcjach jakie dla Was będą przygotowane

wkrótce :) 

Starter pack

Each participant will receive

ENG:
Each participant will receive
- a commemorative finisher's medal ,
- regeneration meal on each day of the competition ,
- water,
- two starting numbers
- a commemorative T-shirt.
- wristband - enabling the use of additional benefits and events accompanying NW World Championships according to the event program

PL:
Każdy uczestnik otrzyma
- pamiątkowy medal finishera ,
- posiłek  regeneracyjny w każdym dniu zawodów ,
- wodę,
- dwa numery startowe
- pamiątkową koszulkę.
- opaskę na rękę - umożliwiającą korzystanie z dodatkowych świadczeń i imprez towarzyszących Mistrzostwom Świata NW wg  programu imprezy
 

Additionally there will be winnings

ENG:
Awards:
- The winners of open places I - III in each competition at distances of 5 and 10 km as well as half-marathon receive a title of the World Champion in Nordic Walking 2022 confirmed with a diploma, a World Champion's cup adequate to the place taken for I, II or III, and the main prize awarded by a strategic partner or its representative 
- winners of Green Cards at distances of 5 and 10 km and half-marathon receive a cup and a diploma for the best technique of Nordic Walking and the main prize awarded by a strategic partner or its representative
- the winners of places I to III (does not apply to competitors awarded in open) in relevant age categories receive statuettes for participation in the NW 2022 World Championships and places in their age categories, and prizes awarded by the event sponsor or its representative   
- 3 top scoring teams receive trophies and team prizes awarded by the strategic partner or its representative 
- 3 families that have achieved the best results receive cups and prizes awarded by the strategic partner or its representative

PL:
Nagrody:
- zdobywcy miejsc open  I - III w każdych zawodach na dystansach 5 i 10 km oraz półmaratonu otrzymują tytuł Mistrza Świata w Nordic Walking 2022 potwierdzony dyplomem, puchar Mistrza Świata adekwatnie co do zajętego miejsca za I, II lub III oraz nagrodę główną przyznaną przez partnera strategicznego lub jego reprezentanta 
- zdobywcy Zielonych Kartek na dystansach 5 i 10 km oraz półmaratonu otrzymują puchar oraz dyplom najlepszej techniki Nordic Walking oraz nagrodę główną przyznaną przez partnera strategicznego lub jego reprezentanta
- zdobywcy miejsc od I do III (nie dotyczy zawodników nagrodzonych w  open) w odpowiednich kategoriach wiekowych otrzymują statuetki za udział w Mistrzostwach Świata NW 2022 i zajmują miejsca w swoich kategoriach wiekowych, oraz nagrody przyznane przez sponsora imprezy lub jego reprezentanta   
- 3 drużyny, które uzyskały najlepsze wyniki, otrzymują puchary i nagrody drużynowe przyznane przez partnera strategicznego lub jego reprezentanta 
- 3 rodziny, które uzyskały najlepsze wyniki, otrzymują puchary i nagrody przyznane przez partnera strategicznego lub jego reprezentanta

PHOTO

Photo report from previous events

Leave an email and stay up to date

HTTP/1.0 200 OK Cache-Control: no-cache, private Date: Tue, 18 Jan 2022 17:01:11 GMT